Hållbarhet i en tid av förändring

Iris hantverk utvecklar, producerar och handlar med formgivna bruksföremål. Utgångspunkten är borstar tillverkade av synskadade hantverkare. För Iris Hantverk ligger hållbarhet och historien tätt sammanvävda. Det traditionella hantverket bygger på teknik och material som sett likadant ut i över 100 år. Att binda borstar för hand i naturmaterial är en självklarhet för oss så har det alltid varit. Nu ökar intresset ute i samhället för en hållbar, långsiktig produktion som gör att våra produkter blir efterfrågade i hemmen igen. Design, material och funktion hänger samman i idén om att omge sig med saker man har glädje av och behov för, att lägga till vart efter och sällan behöva byta ut. Det har alltid funnits en långsiktighet i vår produktutvecklingsprocess, det handlar inte om säsongsvaror eller trender utan formge produkter som blir klassiker.

Texten nedan är hämtad ur boken ”Iris Hantverk – borstbinderi, design och hållbarhet”, (Copy right) Scandi Edition, 2022.  Publiceras med tillstånd av förlaget.

Dagens hantverksindustri befinner sig i en tid av snabb förändring. För Iris Hantverk innebär det bland annat att förhålla sig till utvecklingen i Sverige och globalt mot cirkulär ekonomi och transparens. Verksamheten som helhet är tydligt riktad mot hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Detta slags företagande, som identifierar, problematiserar och undersöker olika aspekter av hållbarhet, innebär stora utmaningar men också möjligheter.

 I sin miljöpolicy ställer företaget krav på sig själva, exempelvis att man ska ”bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv”, ha ett ”nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor”, sträva efter att ”minska och förebygga föroreningar i alla delar av verksamheten” och ”bedriva ett miljöarbete som leder till ständiga förbättringar”.

Iris Hantverk har identifierat fyra områden där man genom ett aktivt miljöarbete kan göra skillnad:
 
•    Designprocessen – här tar man stöd av Ellen MacArthur Foundations systemprinciper* för att reducera behov av materiella resurser före, under och efter användning. Det innebär exempelvis att behålla produkter och material i bruk, designa ut avfall, svinn och föroreningar och regenerera naturliga system. Men också att utveckla egna designstrategier för den lilla hantverksindustrin i allmänhet, och borstbinderiverkstaden i synnerhet.
•    Inköp/tillverkning – vid alla inköp och upphandlingar av produkter/material och system vägs miljö in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska vara certifierade/märkta med etablerade miljömärkningar.
•    Leverantörer – att följa upp hur frakter påverkar klimatet och även verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan är en viktig del av miljöarbetet. 
–    Tillsammans med vår största speditör samlar vi in och analyserar hur mycket CO2 utsläpp våra frakter genererar, säger Sara Edhäll. Vi utvecklar logistiken för att kunna samleverera. Exempelvis skicka 2–3 pallar med produkter varannan eller var tredje vecka istället för löpande. 
•    Produkter/förpackningar – alla produkter och förpackningar som levereras till Iris Hantverk ska uppfylla lagar i både ursprungsland och i Sverige. Samt ett antal riktlinjer gällande energi, kemikalier, resor, återvinning med mera. Ett system för kontroll och översyn av material används för de egna produkterna. Men också för externa material.

 – En del i vårt miljöarbete har varit att ta bort eller minska användningen av plast i förpackningsmaterial. Att produkterna kommer fram hela är viktigt. Vid förpackning av ömtåliga produkter har wellpapp och kraftpapper ersatt konventionell bubbelplast.

Att bidra till minskad miljöpåverkan ligger i allas vårt intresse. Människa, djur och natur är beroende av fungerande och friska ekosystem. Genom att vara reflekterande i synen på design kan Iris Hantverk arbeta konstruktivt i en design- och hållbarhetskontext. Hållbarhet har gått från att vara ett koncept till att uttryckas i en ständigt föränderlig process. Nya hållbara värden skapas för borstbinderiet. Verkstaden blir en del av hållbarhetsarbetet. Och hantverkets position stärks inför framtiden.

Iris Hantverk har utvecklats positivt genom implementeringen av design i sin verksamhet. Intresset för hantverksmässiga bruksföremål i naturmaterial och skandinavisk stil har blivit en möjlighet att förhålla sig konstruktivt till produktion och konsumtion i vidare bemärkelse. Härigenom har man kunnat identifiera och tydliggöra vilka olika slags värden som riskerar att försvinna i vår samtid, och vilka värden man vill och kan värna genom ett lyhört hållbarhetsarbete.

* Se www.ellenmacarthurfoundation.org
** CO2, koldioxid, är en växthusgas som förekommer i naturens kretslopp. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären har dock ökat kraftigt de senaste 200 åren, beroende på människans användning av fossila bränslen. Koldioxid bidrar till den globala uppvärmning vi ser idag och om klimatmålen ska kunna uppnås måste nettoutsläppen minska kraftigt, helst till noll. Se t ex www.slu.se.

Sök efter FSC®-certifierade produkter

Iris Hantverk är sedan 20230926 FSC-certifierade. Artiklar som omfattas är taggade som FSC. Vi arbetar med att utöka Iris Hantverks egna sortimentet av certifierade produkter.
Sök efter FSC®-certifierade produkter

The Forest Stewardship Council® (FSC®) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som startades för att uppmuntra till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Läs mer på www.fsc.org

scroll